Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení:

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů, ovoce a zeleniny a bedýnek nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti, firmy nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, do výdejního místa atp. (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ.


1. Dodavatel (prodávající): Radek Dvořák
Dodavatel je nezapsaný v obchodním rejstříku.
Dodavatel není plátcem DPH.
IČ: 07334591

(dále jen "dodavatel")
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 739297198
e-mail: info@lontintown.cz
2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nakupuje Zboží pro osobní účely nebo v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti


3. Označení Zboží, které je předmětem nabídky na našem webu dle orientační katalogové nabídky na základě objednávek Kupujícího (Zákazníka či Spotřebitele)

- potraviny, nápoje, ovoce a zelenina a bedýnky
(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek Zboží )


2. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách https://www.lontintown.cz/ je katalogem potravin, nápojů, ovoce a zeleniny a bedýnek dodávaných do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil či na kterém se spolu s dodavatelem dohodli. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zboží podléhá sezónnosti. Z velké míry tedy nabídka zboží a cena za toto zboží závisí na sezóně, tzn. veškerá nabídka zboží na webových stránkách je spíše informačního charakteru. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Zboží lze objednat výhradně telefonicky. Po dohodě se Zákazníkem mu bude zboží doručeno v dohodnutý termín. Pro objednání si Zákazník vybere buď bedýnku v předem dané hodnotě, kterou sestavujeme ve variantě ovocná/zeleninová/mix a nebo si Zákazník vybere bedýnku na míru v hodnotě a podobě, kterou si sám určí. V tomto případě zákazník zvolí požadovanou variantu zboží a množství, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle či odešle objednávku emailem a nebo zatelefonuje na uvedené číslo a objednávku nám sdělí ústně. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží a ceny za jednotlivé druhy Zboží na webových stránkách dodavatele jsou z povahy věci pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se aktuálními informacemi, které na vyžádání poskytne Dodavatel.

Bedýnky sestavujeme již od částky 500 Kč. Min. hodnota nákupu je však 1500 Kč a více (dle lokality, čím dál jedeme, za tím vyšší částku je třeba objednat. Vše se dohodneme předem telefonicky). Doprava je zdarma.


Před odesláním objednávky bude Zákazník pro řádné potvrzení objednávky informován o všech podrobnostech, jako konečná cena, čas a termín závozu atp.


3. Ceny Zboží

Ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tyto ceny jsou orientační a mění se v rámci sezóny v případě jednotlivého Zboží. V případě objednávky bedýnky je cena pevně daná či cenu určí sám zákazník v případě sestavení bedýnky na míru.

Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.
Minimální cena objednávky je 1500 Kč.


4. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení dodávky'" či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, kdy si Dodavatel a Zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.


5. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané Zboží je dodáváno ZDARMA od částky 1500 Kč v případě maloobchodu. V případě velkoobchodu závisí na domluvě mezi Zákazníkem a Dodavatelem. Zboží zavezeme na předem dohodnuté výdejní místo či přímo do Zákazníkovy domácnosti či firmy.


Přeprava je realizována vlastní přepravní službou Dodavatele a to zdarma na trase Břeclav - Brno - Vyškov - Kroměříž - Prostějov - Olomouc včetně přilehlých měst a vesnic. Rozvoz probíhá denně dle domluvy se Zákazníkem. Závisí na provozních možnostech Dodavatele a domluvě se Zákazníkem. Zboží bude dodáno v den a v časovém rozmezí, které uvedl zákazník při dokončení objednávky na https://www.lontintown.cz/ ,pokud to umožní provozní a logistické podmínky pro požadovaný den závozu. V rámci minimalizace nákladů si však vyhrazujeme právo na to, že se může dodávka Zboží opozdit, pokud aktuální odbyt Zboží do dané trasy závozu bude nízký. V případě, že Dodavatel není schopen dodržet požadovaný čas závozu, je Zákazník vždy předem telefonicky nebo elektronicky o tomto informován.

Předem objednané a námi připravené Zboží či bedýnku je možné si po domluvě vyzvednout na prodejním stánku v Olympii v Brně.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi v místě určeném Zákazníkem či jím pověřené osobě.

6. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je nutné v plné výši uhradit předem na účet uvedený v potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech lze po domluvě zaplatit i osobně při přebírce zboží a to hotově. Účtenka je vydávána na požádání.


7. Převzetí zboží

Potraviny jsou přichystávány a přepravovány s největší péčí a opatrností ve vozech určených pro převoz potravin dle doporučení SZPI. Samotné Zboží je pak vždy přepravováno v mikrotenových taškách nebo volně ložené v bedýnkách. I přes všechna tato opatření je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození výrobku, nebo neodpovídá-li dodávka objednávce, doporučujeme zboží určené k reklamaci ihned vyfotografovat a tyto fotografie včetně bližších informací o poškození zásilky, bezodkladně zaslat na uvedený email - info@lontintown.cz. Reklamace vyřizujeme osobně a ihned a vždy se snažíme vše vyřešit ke spokojenosti zákazníka.


8. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

a) Záruční lhůty
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.


Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží, vyjma pokud si zákazníky neobjednal Zboží ve slevě a byl předem informován o konci expirační doby. V případě ovoce a zeleniny zboží expirací označeno není.


b) Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. V případě ovoce a zeleniny a bedýnek se jedná o zboží určené k rychlé spotřebě. Z tohoto důvodu je nutné Zboží ihned po obdržení prohlédnout a zkontrolovat a případné vady ihned reklamovat. Přijímáme pouze reklamace přijaté nejpozději do druhého dne od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude z povahy Zboží brán zřetel.


Upozorňujeme, že je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození výrobku, nebo neodpovídá-li dodávka objednávce, doporučujeme zboží určené k reklamaci ihned vyfotografovat a tyto fotografie včetně bližších informací o poškození zásilky, bezodkladně zaslat na uvedený email. Reklamace vyřizujeme osobně a ihned a vždy se snažíme vše vyřešit ke spokojenosti zákazníka. 


Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)


Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí: a) došlo – li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil–li Zákazník věc před objevením vady, c) nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci jednáním či opomenutím d) prodal –li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval–li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak zčásti, vrátí Zákazník Zboží Dodavateli, co ještě vrátit může a dá Dodavateli náhradu do výše, z níž měl z použití prospěch Zákazník.


Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.


Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny


Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady, zejména odpovídá za to, že
a) věc má vlastnosti, které Dodavatel anebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží
b) věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá
c) věc odpovídá jakostí anebo provedením mluvenému vzorku nebo předloze
d) věc je v odpovídajícím množství, míře a nebo hmotnosti
e) Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů


Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.


9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@lontintown.cz nebo telefonicky na tel. +420 739297198  a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.


a) Právo Zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)

Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů, ovoce a zeleniny a bedýnek nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .


b) Právo Dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


10. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a Zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.


11. Řešení sporu
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr

12. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel (v pozici správce osobních údajů) zpracovává se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679, dále jen "GDPR"), a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především k usnadnění vyřízení zákaznických objednávek i pro usnadnění jejich budoucího objednávání.
Při zpracování osobních údajů Dodavatel dodržuje Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR, jejichž znění je uvedeno na www.lontintown.cz.
Osobní údaje zákazníků může dodavatel v souladu s GDPR předávat ke zpracování zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby takové zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv zákazníků.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na rdvorak@atlas.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nakupuje Zboží v rámci maloobchodu nebo své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.